วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาดี เกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เอื้อต่อการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดี เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 5. พัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

เป้าประสงค์ (goal)

 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักในการเข้ามา มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
 5. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมและมีการจัดระเบียบสังคมที่ดี

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ