ข่าวกิจกรรม

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ณ บ้านหนองโด ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ สร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดอบรมพื้นฟูความรู้ และทักษะการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ในพื้นที่ตำบลไพบูลย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

       วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์ มอบหมายให้ นายปราณี ลอยเลื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เปิดโครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล “กิจกรรม ปรับปรุง ส่งเสริมและฟื้นฟู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567" พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ไพบูลย์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้อำนวยการ คุณครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโด ปลูกสมุนไพร พื้นบ้าน ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.ไพบูลย์

       วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

   โครงการจัดเวทีประชาคม กิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567

       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

   โครงการจัดเวทีประชาคม กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ดำเนินการโครงการจัดเวที ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

  1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ: ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2567   1.2 สถานที่ดำเนินการ : ศาลาประชาคมหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์   1.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

      1) การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ) และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล

      2) การพิจารณาโครงการพัฒนาจากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่ เสนอขึ้นมาใหม่ (จากประชาคมหมู๋บ้าน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น) (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) แผนหมู่ บ้าน/แผนชุมชน

      3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง

      4) กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด

  1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

       มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,214 คน ได้แก่

      1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 18 คน

      2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 15 คน

      3) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนจำนวน 28 คน

      4) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่จำนวน 3 คน

      5) อสม./อปพร./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่จำนวน 150 คน

       6) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 1,000 คน

  1.5 ผลจากการมีส่วนร่วม

      1) ประชาชนตำบลไพบูลย์มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการตลอด จนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม

       2) โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ที่ประชุมมติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

  1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

      1) โครงการที่นำเสนอจากความต้องการนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนา ทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงการพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ

       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

       วันที่ 21 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมกับท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล รพ.สต.สามแยกวังเสือ รพ.สต ดอนโมกข์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       6 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบลย์ ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

       วันที่ 5 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลไพบูลย์เป็นอย่างดียิ่ง

       วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดยนายโกศล นามมงคล มอบหมายให้ นายปราณี ลอยเลื่อน และนายสุนทร ระเมิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วม ถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

       วันที่ 6 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมกับ รพ.สต.วังเสือ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์

       วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายโกศล นามมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       วันนี้ คณะผู้บริหาร โดยนายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดงานโครงการส่งเสริมการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลไพบูลย์ ไม่ว่าจะเป็นขบวนเอ้บั้งไฟ ขบวนนางรำ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ