ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลไพบูลย์เป็นอย่างดียิ่ง

       วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดยนายโกศล นามมงคล มอบหมายให้ นายปราณี ลอยเลื่อน และนายสุนทร ระเมิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วม ถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

       วันที่ 6 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมกับ รพ.สต.วังเสือ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์

       วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายโกศล นามมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       วันนี้ คณะผู้บริหาร โดยนายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดงานโครงการส่งเสริมการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลไพบูลย์ ไม่ว่าจะเป็นขบวนเอ้บั้งไฟ ขบวนนางรำ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรืองศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ในระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566

       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ร่วมกับ รพ.สต.ดอนโมกข์ ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่นออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน ติดตามงาน และมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยนโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่แจก No Gift Policy" รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนโยบาย

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรพงษ์ เสนาใหญ่ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น อาสาปศุสัตว์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ดำเนินการสอบสวนโรค โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมการระบาด ชี้แจงให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยได้รับความร่วมมือผู้นำท้องที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และราษฎรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ ในการร่วมประชาคม รับฟัง และร่วมดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้สงบโดยเร็ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมผู้นำชุมชน และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายอำเภอ อำเภอน้ำขุ่นออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางบ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอน้ำขุ่นว่า กรมควบคุมมลพิษประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ครั้งที่ 1/2566 (สปสช.)

       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายปราณี ลอยเลื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

       เมื่อวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. บต.ไพบูลย์นำโดย นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์ คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม kick off งานวันดินโลก ปี 2565

- กิจกรรมถนนสายวัฒธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงค์เคราะห์

- รับตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกรักษ์โลกร้อน บ้านหนองดุม ม.4

- กิจกรรมไถกลบ และหว่านเมล็ดพันธ์ปอเทืองเพื่อบำรุงดิน

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ